Statut Društva Afrikanaca u Hrvatskoj

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i području(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Naziv udruge je: Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj
Naziv udruge na engleskom jeziku je: African Society in Croatia.
Skraćeni naziv udruge je: DAH
Skraćeni naziv udruge na engleskom jeziku je: ASC
Sjedište udruge je: Selska cesta 112a, 10 000 Zagreb

Članak 3.

Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj je neprofitna, samostalna i neovisna, pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: Društvo Afrikanaca u Hrvatskoj – Zagreb. U središtu se nalazi geografski prikaz afričkog kontinenta uz čiji lijevi rub se nalazi umanjeni prikaz zastave Republike Hrvatske.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja:
društvene povezanosti među afričkim grupama i pojedincima u Republici Hrvatskoj kako bi spriječila osjećaj i posljedice izolacije, socijalne isključenosti ili rasizma
pogodne okoline za udruživanje, savjetovanje i međusobnu podršku osobito članovima koji su nezaposleni
osobnog razvoja i društvenog angažmana kroz aktivnosti koje uključuju odgovarajuća znanja i vještine koje proizlaze iz tradicionalne afričke kulture kao što su glazba, umjetnost, tradicionalni zanati, običaji,… i dr., a osobito ona koja potiču zapošljavanje i samozapošljavanje.
podržavanje afričke kulturne baštine kroz društvene aktivnosti u kontekstu života u Republici Hrvatskoj u suradnji s organizacijama sličnih ili sukladnih ciljeva te podržavanje održivog razvoja i zaštite okoliša uz zagovaranje socijalne pravde i osobnih sloboda
aktivnog pridonošenja društvenom, obrazovnom, tehnološkom i političkom razvoju Afrike i Republike Hrvatske
međusobnog razumijevanja među članovima udruge i zajedničko djelovanje kao skupine za napredak i predstavljanje Afrike
promicanja i predstavljanja pozitivne slike Afrike i njezinih kulturalnih vrijednosti
prikupljanja informacija koje su važne i korisne Afrikancima
promicanja suradnje udruge i drugih udruga i organizacija u Republici Hrvatskoj i svijetu koje dijele slične ciljeve
posredovanja u komunikaciji sa osobama i službenim tijelima Republike Hrvatske i afričkih zemalja u skladu sa mišljenjima, željama i težnjama članova udruge
međusobnog informiranja i edukacije hrvatskih državljana i državljana afričkih zemalja o političkim procesima i demokratskim načelima navedenih zemalja
informiranja Afrikanaca u Republici Hrvatskoj o mogućnostima ostvarivanja prava te omogućavanje sudjelovanja svojih članova i drugih Afrikanaca u Republici Hrvatskoj na različitim susretima i događanjima koji se tiču afričke kulture i tradicije kao i onih koji su pogodni za integraciju u hrvatsko društvo

Društvo sukladno ciljevima djeluje na području kulture i umjetnosti, ljudskih prava i međunarodne suradnje.

Članak 7.

Djelatnosti udruge su:
planiranje rada, u svrhu ostvarenja navedenih ciljeva.
razvijanje sustava međusobne komunikacije Afrikanaca u Republici Hrvatskoj radi druženja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa
organiziranje prigodnih kulturnih događanja i priredbi, tribina, tečajeva, predavanja, okruglih stolova i sl.
informiranje javnosti o radu udruge i manifestacijama koje se neposredno tiču rada udruge te svim za članove udruge i građane Republike Hrvatske relevantnim informacijama
razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad srodnih udruga i mreža organizacija kako bi se postigla što bolja suradnja između udruge, šire javnosti i državnih tijela
izdavanje knjiga i časopisa, iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonskih propisima.
jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
pomoć migrantima i izbjeglicama te volonterima, prikupljanje sredstava i samofinanciranje kroz djelatnosti udruge
izrada i izvedba kulturno-umjetničkih projekata u području plesne i vokalno-instrmentalne izvedbene umjetnosti

Članak 8.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:
pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
javnim priopćavanjem.
Javnost se sa sjednica tijela Udruge može isključiti odlukom tog tijela radi čuvanja poslovne tajne ili osobnih podataka članova/ica Udruge ili trećih osoba.

III ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 9.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba zainteresirana za promicanje ciljeva udruge i koja prihvaća ovaj Statut.

Za učlanjenje osobe mlađe od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina potrebna je pisana suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Učlanjenje u Udrugu je dobrovoljno i pod jednakim uvjetima.

Članak 10.

Članom Udruge se postaje upisom u registar članova koji vodi Tajnik Udruge.
Registar članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, datumu prestanka članstva u udruzi.
Registar članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Skupština udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 12.

Prava,obveze i odgovornosti članova su:
plaćanje članarine,
bavljenje aktivnostima Udruge,
sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
čuvanje i podizanje ugleda Udruge,
čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.
nadziranje je li rad Udruge u skladu sa Statutom te upozoravati na nepravilnosti.

Članak 13.

Članstvo u udruzi prestaje:
dragovoljnim istupom
neplaćanjem članarine
isključenjem

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Ukoliko član djeluje protivno interesima i ciljevima udruge, njezinih članova, protivno ovom Statutu ili Pravilniku o radu Udruge izreći će mu se stegovna mjere isključenja.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 14.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 15.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja udrugom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

IV TIJELA UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:
Skupština,
Predsjednik
Dopredsjednik
Tajnik

SKUPŠTINA

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge te predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 18.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Društva, Skupštinu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana Društva, koji su upisani u Registar članova prije isteka mandata tijelima Društva.

Članak 19.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom i zapisničara.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Zapisnik potpisuje zapisničar i jedan ovjerovitelj.

Članak 20.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Skupština u pravilu odlučuje javnim glasovanjem, osim ako ne odluči drukčije. U izbornom postupku glasovanje je tajno.

Članak 21.

Skupština udruge:
utvrđuje politiku razvitka Udruge,
donosi i mijenja Statut Udruge,
usvaja programski plan rada Udruge
donosi financijski plan i završni račun, usvaja godišnji financijski izvještaj
donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
daje smjernice za rad Udruge,
odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
odlučuje o prestanku rada Udruge,
obavlja i druge poslove za koje statutom nije određena nadležnost drugog tijela
obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine.

Članak 23.

Predsjednik:
zastupa Udrugu,
saziva Skupštinu Udruge,
rukovodi radom Skupštine Udruge,
utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
brine o izvršenju usvojenog programa rada i o provedbi odluka Skupštine Udruge,
upravlja imovinom Udruge i odlučuje o korištenju financijskih sredstava, na osnovi financijskog plana
podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,
imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,
obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 24.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat dopredsjednika traje 4 godine.

TAJNIK

Članak 25.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar članova.

Članak 26.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Skupština ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 27.

Imovinu Udruge čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretnine, oprema, obveze i potraživanja. Imovina služi za ostvarivanje programskih ciljeva te za uredno poslovanje.
Novčana sredstva Udruga ostvaruje od:
priloga i poklona;
donacija i fondova;
prihoda stečenih od dopuštenih djelatnosti;
drugih izvora sukladno zakonu.

FINANCIJE

Članak 28.

Prihodi i rashodi Udruge određuju se godišnjim financijskim planom. Po završetku godine za koju važi financijski plan donosi se završni račun.
Dobit stečena djelatnostima Udruge raspoređuje se financijskim planom.

Članak 29.

Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine koristit će za obavljanje i unapređivanje svojih djelatnosti i ostvarivanje svojih ciljeva.

Članak 30.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti humanitarnim udrugama koje se bave pružanjem pomoći afričkim zemljama i stanovništvu .
Odluku o raspodjeli imovine donosi Skupština na posljednjoj sjednici Skupštine.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.
Sva pitanja važna za postojanje i djelovanje Udruge, a koja nisu regulirana ovim Statutom, reguliraju se drugim dokumentima Udruge u skladu s ovim Statutom.

Članak 33.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Sve odluke svih tijela Udruge ne smiju biti protivne Statutu.
Statut stupa na snagu danom donošenja.